Sammenhæng i børn og unges liv

”Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang”

Klubben TPHU arbejder vi med ovenstående faglige tema på følgende måde:

Det at starte i klub handler, også, om at modnes og blive klar til det, der venter længere fremme i livet. Klubben støtter og guider børn og unge i at lære at interagere i forskellige sociale fællesskaber. Derfor er sammenhænge og overgange i klublivet særligt betydningsfuldt.

Når vi modtager børn første august sker det via strukturerede og systematiske metoder. Forældrene har sammen med deres børn, inden klubvalg, oftest, været på besøg i Klubben. De har været på rundvisning og modtaget informationsmateriale omkring pædagogik mv. Forældrene klædes derved på til at kunne tage et kvalificeret valg på vegne af deres børn. Vi har i den forbindelse tæt samarbejde med de omkringliggende skoler, både kommunale som private. Vi lægger besøgsdage fast i årshjul så alle involverede interessenter kan se proceduren omkring disse dage.

Fritidshjemsbørnene bliver inviteret indenfor i Klubben ved besøgsdage om foråret inden start i august. Dette planlægges kontaktpædagogerne imellem og allerede hér er der en begyndende sammenhæng mellem overgangen fra fritidshjem og fritidsklub. Derved skabes de bedste forudsætninger for en tryg klubstart, til glæde for alle involverede.

Vi har ligeledes interne overgange i Klubben. Børn bevæger sig fra fritidsklubben (FK) til juniorklubben (JK). Dette sker ved strukturerede ugebesøg hvor børnene får mulighed for at gøre sig nogle erfaringer med JK tilbuddet inden de træffer et valg. Dette understøtter både medbestemmelse og kvalitet i børnenes hverdag. Som tidligere beskrevet bliver forældre også inviteret til et møde i JK hvor fokus ligger på overgangen. Her er dagsordenen præget af dialog i forhold til forventninger og muligheder i det nye tilbud deres børn får.

Når de unge bliver fjorten år kan de benytte sig af vores tilbud i UngeVærket (UV), hvis de ønsker det. Tilbuddet er gratis og mange ønsker at bruge tilbuddet i Klubben. Vi kontakter systematisk forældrene til de berørte unge og får et mundtligt tilsagn om der ønskes UV plads. På denne måde markeres der endnu en overgang i Klubben.

Når de unge fylder tretten år arbejder vi allerede med forberedelse til UV overgangen. Det sker i form af det vi kalder et ”21 tilbud”. I dette tilbud bliver de unge introduceret til UK, på denne måde er overgangen allerede i gang og vi øger muligheden betragtelig for at fastholde vores medlemmer i disse vigtige ungefællesskaber.

Klubben er desuden en vigtig medspiller i eksterne overgange i skole-/klubregi. Vi har pædagoger som har opsøgende besøgsdage på de omkringliggende skoler, hvis formål er at få de unge uden klubtilbud ind i et sådant. Vi arbejder i FØS konteksten med overgange for de børn/unge som går i klub uden en ungdomskluboverbygning. Vi muliggør besøgsdage med aftensmad, hvor vores klubtilbud til de unge udfoldes på bedst mulige måde. På denne måde mangfoldiggøres deres muligheder for klubtilbuddet og samtidig har de gode forudsætninger for at træde ind i nye fællesskaber.

Klubben deltager i udarbejdelse af ”klub bydelsplanen” og effektuerer de fastsatte mål. Vores opsøgende gadeplansarbejdere er systematisk ude af matriklen flere gange om ugen. Hvis vi møder unge uden et UK tilbud kan vi være med til at iværksætte et sådant og derved få dem ind fra gaden. Der føres logbog hver gang personalet har været på gaden.

I perioder med øget fokus på forskellige brændpunkter i bydelen, aftales der nærmere med lokalpolitiet, SSP og andre relevante interessenter om hvor det opsøgende udgående fokus skal placeres.

Ved at holde fokus på sammenhænge og overgange muliggør vi, at vores arbejde i forhold til vejledning og rådgivning til de unge styrkes. Ved at fastholde dem i klubben kan arbejdet mod bl.a. uddannelse og karrierevælg kvalificeres. Klubben har i denne kontekst tilknyttet en uddannelsesambassadør som har specielt fokus på netop denne udfordring. Dette understøtter og ruster de unge til de valg de fremadrettet måtte træffe.

TILBAGE TIL INDEX